Sammelband/Herausgeberschrift
Proceedings of the Dagstuhl Seminar on Social Web CommunitiesDetails zur Publikation
Autor(inn)en:
Stumme, G.
Herausgeber:
Alani Harith, Staab Steffen, Stumme Gerd,
Verlag:
Schloss Dagstuhl
Publikationsjahr:
2008Schlagwörter
communities, dagstuhl, itegpub, social, tagora, tagorapub, web


Autor(inn)en / Herausgeber(innen)

Zuletzt aktualisiert 2019-25-07 um 14:21